سپاهان تنها تیم لایق قهرمانی امسال بود/ با سپاهان قرارداد دارم