چیزی شبیه معجزه در اردوی طلایی پوشان / سپاهان قهرمان شد