فری کله پز خطا می کرد ما محروم می شدیم | خوشحالم همه مربیان موفق از مکتب ما بودند | الان می خوابیم اول ت