منوچهری: ما بیشتر از سپاهانی‌ها خوشحال بودیم/ بازیکن بامعرفت باید از راه‌آهن انتخاب شود