فکر نمی‌کردم تراکتورسازی مساوی کند/ احساس من قابل وصف نیست