به دلیل مسائل امنیتی/به تیموریان اجازه خروج از ورزشگاه داده نشد