سرمربی فولاد خوزستان:فولاد به یک لیموی فشرده شده تبدیل شده بود