عنوان چهارمی زمانی در دوی 400 متر برترین‌های آسیا در لیگ الماس