منصفانه ترین نتیجه تساوی بود | از قهرمانی سپاهان ناراحتم