قرآن در دست فرکی/ نظم قابل توجه جشن قهرمانی سپاهان