کاظمی: بقای راه‌آهن در حد معجزه و برایم ارزش قهرمانی داشت/ حق سپاهان قهرمانی بود