احیای میراث گرانبهای تابران توس در دستور کار دولت است