شادمانی اصفهانی ها در شب قهرمانی سپاهان و آسیایی شدن ذوب آهن