همه وجودم لبریز از خوشحالی است/ این قهرمانی تقدیم به مردم اصفهان