مبعث؛ عید بزرگ بشریت و آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت