ایجاد غرفه حجاب از ابتکارات نمایشگاه بیست و هشتم است