فرکی: پیش بینی تساوی بازی تبریز را می کردیم | امیدوارم به خاطر دومین قهرمانی متوالی مغرور نشوم