طرح برخورد با خودروهای حادثه ساز استمرار یابد/ لزوم هوشمندسازی تمامی سیستم‌های ثبت تخلف خودروها