رونمایی از کتاب درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی در نمایشگاه کتاب