تصميم بحث برانگيز فغاني در ديدار تراکتور و نفت تهران