سپاهان 2 - سایپا 0 | قهرمانی با کمک مهدی، لک و نفت