خداحافظی قلعه نويي با آبي پوشان/هواداران خشمگین قلعه نوعی را رئیس مافیا خواندند