نشست تفاهم هسته ای و تأثیر آن بر توسعه صنایع فرهنگی برگزار شد