پدیده صفر- ذوب‌آهن صفر؛ یحیی با سهمیه آسیا آرام گرفت/کامیابی اصفهانی‌ در هفته‌پایانی