تیمهای پدیده مشهد و ذوب آهن اصفهان لیگ برتر را با تساوی به پایان بردند