شاگردان اولیویرا جام قهرمانی را دو دستی تقدیم اصفهان کردند / فغانی بازهم سر تراکتورسازی را برید