هواداران تراکتورسازی اشتباهی برای خوشحالی وارد زمین شدند