پیروزیهای مقاومت و ارتش سوریه در قلمون به روایت تصویر