دانش آموزان ایرانی رتبه نخست طراحی پوستر و نقاشی فائو در کوبا