استان مرکزی نایب قهرمان مسابقات کاتای تیمی کشور شد