قوی سپید خزری با به آتش کشیدن نفت در لیگ برتر ماندگار شد