تعدادی از صندلی های یادگار امام (ره) تبریز شکسته شد