شعار تراکتوری‌ها؛ وای به حال داور اگر تراکور ببازد