هشدارها و پرسشهای رییس جمهور: اگر برای تفوق منطقه ای خودمان بر سر همسایه خود بمب و موشک ریختیم آیا می