شعار علیه فغانی بعد از اخراج آندو و شهریاری/ تیموریان هواداران را دعوت به آرامش کرد