(تصویر) هلاکت فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه در استان درعا