برهانی: در این سه سال به اندازه انگشتان دو دست 90 دقیقه بازی نکردم/بدترین رفتارها با من شد