وزیر خارجه لبنان: نبردهای جاری با تروریست های تکفیری ...