مقام ارشد شورای همکاری: ایران تغییر رفتار دهد، مذاکره می کنیم