کیه لینی: ماجرای گاز گرفتن سوارز مربوط به گذشته است