ستاد المپیک 2016 برزیل در اداره کل ورزش وجوانان مازندران فعال شد