کاهش نرخ سود چاقوی دولبه / به حال اقتصاد فرقی نکرده است