رییس مرکز ارسیکا: خانواده فرهنگی و هنری با جشنواره بین کشورهای اسلامی ایجاد کردیم