ورزش و مراقبت غذایی عوامل مهم جلوگیری از چاقی کودکان هستند