مجید انصاری: بیت امام (س)، بیت آیت اللّه خاتمی و بیت شهید آیت الله صدوقی کانون ارزش های بعثت هستند