بعثت پیامبر زمینه بیداری انسان ها برای بازگشت به فطرت الهی خود بود