برگزاری هفته پایانی مسابقات اسبدوانی کورس بهاره کشور در یزد