افخم: بیانیه کمپ دیوید نشانه تعارض رفتار و گفتار کشورهای شرکت کننده در اجلاس است