افخم: بیانیه کمپ‌دیوید نشانه تعارض رفتار و گفتار کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس است