تحریم ایران توسط انگلستان / خودداری اهالی رسانه از دیدار با روزنامه نگاران آمریکایی